Noteikumi / Privātuma politika

Privātuma politika

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA "SD Autocentrs", vienotās reģistrācijas Nr. 42103012097, juridiskā adrese Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401, Latvija (turpmāk – SD Autocentrs);

SD Autocentrs kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos – datu aizsardzības kontaktpersona Māris Golovānovs, e-pasts: birojs@sdautocentrs.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties SD Autocentrs juridiskajā adresē, var uzdot jautājumus par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 23. punktu.

SD Autocentrs kontaktinformācija informēšanai par iespējamiem datu aizsardzības pārkāpumiem ir birojs@sdautocentrs.lv. 

Vispārīgie noteikumi

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz sekojošām grupām (turpmāk kopā – Klienti):

- fiziskajām personām – SD Autocentrs klientiem, (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem);
- SD Autocentrs auto salonu, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
- SD Autocentrs uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem;
- Personām, kuru personas dati tiek apstrādāti sociālajos tīklos saistībā ar SD Autocentrs rīkotajām mārketinga aktivitātēm.

SD Autocentrs rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk - Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (klātienē, SD Autocentrs interneta mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski). 

Personas datu apstrādes nolūks

SD Autocentrs apstrādā personas datus šādiem nolūkiem -

Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:
- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu piegādei (līguma saistību izpildei);
- jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- preču un pakalpojumu  reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
- klientu apkalpošanai;
- iebildumu vai pretenziju izskatīšanai;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai;
- parādu atgūšanai un piedziņai;
- mājaslapu un mobilo aplikāciju uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

Biznesa plānošanai un analītikai;

Klientu drošībai, uzņēmuma īpašuma aizsardzībai;

Citiem specifiskiem nolūkiem, par kuriem saņemta Klienta piekrišana brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SD Autocentrs.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

SD Autocentrs apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem –
- līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi (ar līgumu tiek saprasta arī mutiska vienošanās par preces vai pakalpojuma pirkšanu);
- normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu SD Autocentrs saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
- saskaņā ar Klienta, datu subjekta, piekrišanu;
- likumīgās (leģitīmās) interesēs - lai realizētu no SD Autocentrs un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SD Autocentrs leģitīmās (likumīgās) intereses.

SD Autocentrs likumīgās (leģitīmās) intereses ir:
- veikt komercdarbību;
- pārbaudīt Klienta identitāti pirms atsevišķu preču vai pakalpojumu iegādes;
- nodrošināt līguma saistību izpildi;
- saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu;
- izsniegt un administrēt klientu lojalitātes kartes;
- veikt darbības Klientu piesaistei un/vai noturēšanai;
- segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
- izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
- reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
- nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;
- novērst krāpniecisku darbību veikšanu attiecībā pret uzņēmumu;
- nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
- nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
- nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
- administrēt maksājumus;
- veikt video novērošanu biznesa drošībai;
- informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

SD Autocentrs apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SD Autocentrs  pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

SD Autocentrs attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām SD Autocentrs darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp SD Autocentrs un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Personas datu aizsardzība

SD Autocentrs aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SD Autocentrs saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus-
- Ugunsmūri;
- Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
- Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

SD Autocentrs neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajām precēm un pakalpojumiem, izņemot:
- saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
- ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
- ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SD Autocentrs likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SD Autocentrs likumīgās intereses.

Personas datu nodošana

SD Autocentrs nenodod Personas datus trešajām personām, izņemot, ciktāl tas nepieciešams saprātīgai komercdarbības īstenošanai, nodrošinot, ka attiecīgās trešās personas saglabā Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

SD Autocentrs ir tiesīgi  nodot Personas datus SD Autocentrs piegādātājiem, apakšuzņēmējiem, stratēģiskajiem partneriem un citiem, kas palīdz SD Autocentrs un tās klientiem komercdarbības veikšanā, lai īstenotu attiecīgo sadarbību. Tomēr šādos gadījumos SD Autocentrs pieprasa no datu saņēmējiem apņemšanos izmantot saņemto informāciju tikai tiem nolūkiem, kuru dēļ dati tika nodoti, un saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

SD Autocentrs nenodod personas datus uz trešajām valstīm (ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums

SD Autocentrs glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
- tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums vai Klientam tiek sniegts pakalpojums;
- dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie vākti;
- kamēr tiek pilnībā izskatīts un/vai izpildīts Klienta iesniegumā minētais;
- kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SD Autocentrs vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt prasību tiesā);
- kamēr SD Autocentrs pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
- kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad 19.punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek saglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt SD Autocentrs piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt SD Autocentrs veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz SD Autocentrs  leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SD Autocentrs pienākumiem, kas ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu sekojošā veidā -
- rakstveida formā SD Autocentrs birojā Liepājā (adrese - Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401) vai izmantojot pasta pakalpojumu;
- elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu un nosūtot uz e-pasta adresi – birojs@sdautocentrs.lv. 

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Zemnieku iela 68, Liepāja, LV-3401 pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SD Autocentrs atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai uz e-pastu ar drošu elektronisko parakstu (ja iesniegums ir iesniegts ar drošu elektronisko parakstu), pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

SD Autocentrs nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klientam ir tiesības saņemt bez maksas vienu kopiju ar saviem SD Autocentrs apstrādē esošajiem personas datiem.
Šī dokumenta 27.punktā minētās informācijas saņemšana un/vai izmantošana var tikt ierobežota ar mērķi novērst nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu (tostarp SD Autocentrs darbinieku) tiesībām un brīvībām.

SD Autocentrs apņemas nodrošināt Personas datu pareizību un paļaujas uz saviem klientiem, piegādātājiem un citām trešajām personām, kas nodod Personas datus, ka tiks nodrošināta nodoto Personas datu pilnība un pareizība.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālo paziņojumu saņemšanai, personas datu analīzei, lojalitātes karšu saņemšanai) dod rakstveidā klātienē SD Autocentrs auto salonā, birojā, SD Autocentrs interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā SD Autocentrs organizē mārketinga aktivitātes.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai 23.punktā noteiktajā kārtībā.

Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par SD Autocentrs un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) SD Autocentrs veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, SD Autocentrs var veikt arī izmantojot automātiskās zvanīšanas vai elektroniskās saziņas iekārtas.

Klients piekrišanu SD Autocentrs un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai dod rakstveidā klātienē SD Autocentrs birojā, SD Autocentrs interneta mājas lapā un mobilajās lietotnēs vai citā vietā, kurā SD Autocentrs organizē mārketinga aktivitātes.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem –
- nosūtot e-pastu uz adresi: birojs@sdautocentrs.lv;
- zvanot uz tālruni nr. 634 22694;
- iesniedzot SD Autocentrs birojā rakstveida iesniegumu;
- izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.

SD Autocentrs pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka SD Autocentrs var ar viņu sazināties, izmantojot sniegto kontaktinformāciju sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

SD Autocentrs mājaslapas var izmantot sīkdatnes –
- Sīkdatnes ir datnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu. Interneta pārlūkprogrammas var konfigurēt tā, lai tās brīdina klientu par sīkdatņu izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai klients piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu nepieņemšana neaizliegs klientam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot klientam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas;
- SD Autocentrs mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par kuru pilnīgumu SD Autocentrs nenes atbildību. 

Citi noteikumi

SD Autocentrs ir tiesības veikt izmaiņas un papildinājumus Privātuma politikā, kā arī padarot to pieejamu Klientam, ievietot to SD Autocentrs interneta mājas lapā.

SD Autocentrs saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas un tās ir pieejamas interneta mājas lapā.